تاپل ها در پایتون

تاپل ها در پایتون توالی از عناصر غیر قابل تغییر (Immutable) هستند. در لیست ها می توانستیم توسط اندیس به عنصر آن اندیس دسترسی داشته باشیم و آنرا تغییر دهیم ولی در تاپل ها نمی توان عنصری از لیست را تغییر داد. عناصر درون تاپل میان پرانتزهای باز و بسته () قرار می گیرند.

ایجاد تاپل

در قطعه کد ۱ دو تاپل خالی ایجاد شده اند. در روش دوم از تابع ()tuple برای ایجاد تاپل خالی استفاده شده است. اندازه هر دو متغیر برابر صفر است.

قطعه کد ۱

مقدار دهی اولیه تاپل ها

 مقادیر درون تاپل می توانند هر یک از انواع داده باشند که میان پرانتزهای باز و بسته قرار می گیرند. به طور کلی یک تاپل می توانند شامل انواع داده مانند موارد زیر باشد :

در قطعه کد ۱ دو تاپل sample_tuple1 و sample_tuple2 مقدار دهی شده اند. sample_tuple1 فقط دارای مقدار عدد صحصح و sample_tuple2 از انواع مختف تشکیل شده است.

قطعه کد ۱

در قطعه کد ۲ روش دیگری برای ایجاد و مقدار دهی کردن تاپل های sample_tuple1 و sample_tuple2 استفاده شده است. به جای اینکه مقادیر را میان پرانتزهای باز و بسته قرار دهیم، آنها را فقط با علامت ویرگول از هم جدا کرده ایم.

قطعه کد ۲

تاپلی ها می توانند شامل تاپل های دیگر باشند که به این حالت تاپل تو در تو (Nested Tupel) گفته می شود. در این حالت اولین تاپل درونی دارای اندیس صفر و دومین تاپل درونی دارای اندیس یک و تاپل درونی آخر دارای اندیس n – 1 است که n اندازه تاپل است. توسط تابع ()len می توان اندازه یک تاپل را بدست آورد.

مثال ۱ – در قطعه کد ۳ nested_tuple به صورت تاپل تو در تو است. بررسی کنید که این تاپل از چند تاپل درونی تشکیل شده است.

برای این کار باید از تابع ()isinstance استفاده شود. ابتدا یک متغیر به نام count تعریف می کنیم که تعداد تاپل های درونی را نگه می دارد و سپس توسط حلقه کنترل for و حلقه شرطی if بررسی می کنیم که هر عنصر از تاپل آیا تاپل است یا نه؟. اگر تاپل باشد به count یک واحد اضافه می شود. حلقه for نیز به اندازه طول تاپل تکرار خواهد شد.

قطعه کد ۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *