لیست ها در پایتون

در پایتون به جز اعداد صحیح، اعداد ممیز شناور، اعداد مختلط و رشته ها، انواع داده دیگر مانند لیست ها، دیکشنری ها و تاپل ها وجود دارند. لیست ها (Lists) یکی از اصلی ترین ساختمان داده های پایتون هستند که شامل توالی از داده ها با نوع های مختلف است. 

 ایجاد لیست ها

لیست ها از انواع داده های متوالی هستند که عناصر (Elements) درون آن میان براکت های باز و بسته قرار می گیرد و هر عنصر با ویرگول از عنصر بعدی جدا می شود. عناصر درون لیست می توانند از انواع داده مختلف باشند. یک لیست می تواند شامل یا ترکیبی از :

به لیستی ای که شامل لیست دیگری باشد را لیست های تو در تو (Nested List) می گویند. روش های متفاوتی برای ایجاد کردن لیست ها وجود دارد. عبات های زیر به ترتیب دو متغیر از نوع لیست را ایجاد می کنند که در این لحظه هر دو خالی هستند. در حالت اول از براکت های باز و بسته [] و در خالت دوم از تابع ()list برای ایجاد کردن دو لیست خالی استفاده شده است.

قطعه کد ۱

در خطوط ۳ و ۴ از تابع ()type برای اطلاع از نوع متغیرهای sample_list1 و sample_list2 استفاده شده است که در هر دو حالت نوع list برگشت داده می شود. به جز اعلان های صریح که در بالا گفته شد، برخی از توابع نیز به عنوان خروجی لیست برگشت می دهند که در این حالت متغیری که مقدار برگشتی تابع در آن ذخیره می شود، به صورت غیر صریح از نوع لیست تغریف خواهد شد.

مقدار دهی اولیه به لیست ها

اعضای لیست می توانند از انواع داده مختلف باشند. در مثال زیر لیست sample_list1 تنها شامل اعداد صحیح و sample_list2 شامل رشته، عدد ممیز شناور و عدد صحیح است. لیست sample_list3 نیز به صورت تو درتو است که لیست درونی اول تنها شامل اعداد صحصح و لیست درونی دوم شامل انواع مختلف است.

قطعه کد ۲

در سه حالت بالا به صورت صریح سه متغیر از نوع لیست مقدار دهی اولیه شده اند ولی همانطور که گفته شد خروجی برخی از توابع به صورت لیست برگشت داده می شود و به صورت غیر صریح متغیری که خروجی تابع را ذخیره می کند از نوع لیست ایجاد خواهد شد.

با اختصاص یک متغیر نوع لیست به متغیر دیگر، این متغیر نیز از نوع لیست و برابر با لیست اولیه خواهد بود. در کد زیر لیست new_list از اختصاص لیست sample_list1 به وجود می آید و اعضای آن دقیقا برابر با sample_list1 خواهد بود.

قطعه کد ۳

همانطور که گفته شد خروجی بعضی از توابع لیست خواهد بود. تابع ()range یکی از این توابع است که نتیجه آن ایجاد یک لیست خواهد بود. به طور مثال برای ایجاد یک لیست از اعداد ۱ تا ۱۰۰۱ می توان از قطعه کد زیر استفاده کرد.

قطعه کد ۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *