ریاضیات در پایتون – نظریه مجوعه ها

در مفاهیم ریاضی، مجموعه (set) دسته ای از اشیا دو به دو متمایز است که این اشیا، عضوها یا عناصر مجموعه نامیده می‌شوند. در مجموعه هیچ عضو یا عنصر تکراری وجود ندارد و به عبارت دیگر اعضای مجموعه ها همگی منحصر به فرد (unique) هستند. در پایتون set (مجموعه) همانند لیست، تاپل، دیکشنری یک ساختار داده (data structure) است که بسیار شبیه به لیست ها است با این تفاوت که در لیست ها عضو (یا عنصر) تکراری وجود دارد ولی در مجموعه تمامی عناصر منحصر به فرد هستند. ادامه‌ی خواندن

مرتب سازی لیست و تاپل در پایتون

تابع sorted در پایتون برای مرتب سازی لیست، تاپل و دیکشنری ها استفاده می شود. همچنین هر متغیری از نوع لیست دارای متد sort است که لیست را به صورت درجا (In-Place) مرتب می کند. ساده ترین حالت استفاده از متد sort به صورت قطعه کد ۱ است. این متد می تواند هیچ ارگومانی دریافت نکند و لیست را به صورت صعودی و درجا مرتب کند. متد هیچ مقدار جدیدی بر نمی گرداند بلکه خود لیست را مرتب می کند. ادامه‌ی خواندن

تابع reduce در پایتون

تابع reduce دو آرگومان را به عنوان ورودی دریافت می کند. آرگومان اول نام یک تابع (یا یک تابع lambda) آرگومان دوم یک نوع داده متوالی مانند لیست یا تاپل است. عملکرد تابع reduce به این صورت است که ابتدا تابع آرگومان اول را بر روی دو آیتم اول اجرا می کند و سپس تابع آرگومان اول را بر روی نتیجه قبل و سومین آیتم اجرا می کند و همین روند را تا آخرین آیتم مطابق شکل ۱ انجام می دهد. مطابق شکل ۱ یک لیست شامل پنج عدد داریم و مطابق قطعه کد ۱ نیز یک تابع lambda برای جمع دو عدد استفاده شده است. ادامه‌ی خواندن

تابع filter در پایتون

در پایتون از تابع filter برای جداسازی برخی از آیتم های درون یک نوع داده متوالی استفاده می شود. مانند تابع map این تابع دو آرگومان دریافت می کند. اولین آرگومان یک تابع و دومین آرگومان نیز یک نوع داده متوالی مانند لیست و تاپل است. اگر شرط درون تابع برقرار باشد، تابع مقدار true و در غیر این صورت مقدار false برگشت داده می شود. در قطعه کد ۱ تابع lambda هر یک از اعداد درون لیست را بررسی می کند و اگر کوچکتر از صفر (منفی) باشد مقدار true برگشت داده می شود. مقدار نهایی اعداد منفی است که درون متغیر result ذخیره می شوند. ادامه‌ی خواندن

تابع map در پایتون برای انجام عملیات بر روی داده های متوالی

در پایتون لیست، تاپل و دیکشنری شامل توالی از عناصر (آیتم ها) هستند که برخی اوقات لازم است تا یک عملیات را بر روی هر یک از آیتم های آنها انجام دهیم. به طور مثال فرض کنید یک لیست از اعداد داریم که می خواهیم توان ۲ هر یک از آیتم های آنرا بدست آوریم. روش معمول این است که از حلقه for استفاده کنیم و حاصل توان ۲ هر آیتم را درون یک لیست جدید بریزیم. در قطعه کد ۱ ابتدا یک لیست از اعداد صفر تا ۱۰ ایجاد شده است و سپس در حلقه for توان ۲ هر عدد در لیست دیگری ذخیره می شود. ادامه‌ی خواندن

کاربرد تابع isinstance در پایتون

تابع ()isinstance یکی از توابع درونی پایتون است و بررسی می کند که آیا یک شی نمونه ای از یک کلاس یا شی دیگر است یا نه. تابع به عنوان ورودی دو پارامتر object و classinfo را دریافت می کند. اگر object نمونه ای از یک کلاس (classinfo) باشد، مقدار True برگشت داده می شود و در غیر این صورت مقدار False برگشت داده می شود. فرم کلی استفاده از تابع به صورت زیر است : ادامه‌ی خواندن

کاربرد تابع range در پایتون

تابع ()range یکی از توابع درونی پایتون است که برای ایجاد توالی (Sequence) از اعداد در غالب یک لیست استفاده می شود. در پایتون از تابع ()range برای ایجاد یک لیست یا تکرار یک عبارت درون حلقه for به اندازه معین مورد استفاده قرار می گیرد. ادامه‌ی خواندن